صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > اعضای مرکز > هیات موسس 

اعضای موسس

CV

پست الکترونیک

رشته دانشگاهی

رتبه علمی

نام و نام خانوادگی

دریافت

Hos_farsh@yahpp.com

آنژیوپلاستی

دانشیار

دکتر حسین فرشیدی

دریافت

mnikparvar@hums.ac.ir

قلب و عروق

دانشیار

دکتر مرضیه نیک پرور

دریافت

nsoltani@hums.ac.ir

فیزیولوژی

استاد

دکتر نپتون سلطانی

دریافت

teamurp@yahoo.com

آموزش بهداشت

استاد

دکتر تیمور آقاملایی

دریافت

samimagham@yahoo.com

کلیه و مجاری ادراری

دانشیار

دکتر حمیدرضا سامی مقام