صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > معرفی مرکز 

معرفی مرکز تحقیقات قلب و عروق

مرکز تحقیقات قلب و عروق هرمزگان، با هدف پیشگیری، کنترل و بازتوانی بیماری های قلبی عروقی فعالیت خود را از فروردین ماه 86 مبنی بر انجام آموزش و پژوهش در زمینه پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی و ارتقای سلامت عمومی با همکاری اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی آغاز نمود.

اهداف مرکز

هدف کلی:

           ارتقاء سلامت قلب و عروق در استان و کاهش هزینه های مرتبط

 اهداف اختصاصی:

  • توسعه تحقیقات کاربردی و استفاده از نتایج تحقیقات در عرصه سلامت قلب
  •  توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی
  •  افزایش حساسیت و آگاهی جامعه در مورد ریسک فاکتورهای بیماری های قلب و عروق
  •  ارتقاء روابط بین بخشی و ایجاد دستورالعمل های آموزشی

رسالت مرکز

ارتقاء سطح سلامت قلب و کاهش هزینه های مرتبط با بیماری های قلب و عروق در استان هرمزگان