صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > اعضای مرکز > شورای پژوهشی 

اعضای شورای پژوهشی

CV

پست الکترونیک

رشته دانشگاهی

رتبه علمی

نام و نام خانوادگی

دریافت

Hos_farsh@yahoo.com

آنژیوپلاستی

دانشیار

دکتر حسین فرشیدی

دریافت

marzieh_nikparvar@yahoo.com

قلب و عروق

دانشیار

دکتر مرضیه نیک پرور


 

قلب و عروق

استادیار

دکتر محمد امین امامی


sh_abaszadeh@yahoo.com

قلب و عروق

استادیار

دکتر شاهین عباس زاده

دریافت

shmd_md@yahoo.com

اپیدمیولوژی

دانشیار

دکتر عبدالحسین مدنی

دریافت

azimnejate@yahoo.com

ژنتیک

دانشیار

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

دریافت

samimagham@yahoo.com

نفرولوژی

دانشیار

دکتر حمیدرضا سامی مقام

دریافت

teamurp@yahoo.com

آموزش بهداشت

استاد

دکتر تیمور آقاملایی

دریافت

nsoltani@hums.ac.ir

فیزیولوژی

استاد

دکتر نپتون سلطانی

دریافت

hjarineshin@hums.ac.ir

بیهوشی

دانشیار

دکتر هاشم جری نشین

دریافت

lhajirassouli@gmail.com

 غدد

استادیار

دکتر معصومه خیراندیش


razmpourf921@mums.ac.ir

تغذیه

 

دکتر فرخنده رزم پور