صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > برنامه استراتژیک 

سند استراتژیک در واقع برنامه ای است که اجرای بخشهایی از آن در یک سال غیر ممکن است علت این مسئله گسترده بودن نوع پژوهش وضیق امکانات ، زمان ونیرو می باشد که شاید یک مسئله همیشگی در پژوهش باشد.

مع الوصف با توجه به شیوع بسیار بالای بیماریهای قلبی عروقی ومطرح شدن آن بعنوان علت اول مرگ ومیر در کشور و نیز پایین آمدن سن ابتلا به این بیماریها به نسبت کشورهای توسعه یافته ، پرداختن به آن و برنا مه ریزی جهت اجرای استراتزیهایی که در این زمینه مطرح می گردند ضروری می نماید .

در مورد این سند ، از سه ماه پیش برنامه ریزی جهت سال 94 ، توسط رئیس مرکز و مدیر اجرایی آن شروع شد که در ابتدا مدل کاملا با مدل مطرح شده منطبق نبود اما پیش بینی استراتزیها وفعالیتها وپروژه ها همچون سالهای گذشته انجام شده بود وبهمین دلیل در مراحل نهایی جهت منطبق شدن کامل آن با مدل جدید مدت زمانی صرف شد .

مسئله ای که در روند بیماریهای قلبی وشیوع آن در مراکز درمانی و نیز پس از انجام برخی پژوهشها چشمگیر می باشد روش زندگی ونوع فرهنگ حاکم در مواردی مانند تغذیه ، تحرک  فیزیکی ووجود استرسها میباشد.که هنوز جای پژوهشهای بیشتر در این مورد و نیز  طراحی و همکاری در مورد اجرای مداخلات مفید وموثر وجود دارد که حاصل آن نیل به اهداف بلند مدت در جهت کاهش  حوادث و بیماریهای قلبی عروقی در استان وافزایش امید به زندگی می باشد..موارد دیگر مانند شیوع ریسک فاکتورهاو حوادث قلبی عروقی وبازتوانی ها نیز در حد خود مطرح می گردند.اجرای پروژه هایی که در سال جاری ممکن می باشد ( 3 پروزه اصلی ) به تفصیل همراه با سرمایه ها ی موجود ونقاط قوت و ضعف در انتهای  برنامه می آید. با توجه به اینکه مسئله اصلی در برنامه های سلامت تامین سلامتی بیشتر مردم می باشد همیشه رکن  ثابت و اصلی دراین  برنامه ها جامعه و تعامل با آن در این جهت و از طرف دیگرکمک به  افزایش کارآیی سیستم در رفع نیاز های مربوطه است. اما در نظر گرفتن این نکته ضروری می نماید که این نقاط قوت و ضعف در اکثر موارد مشابه می باشد چون در اکثر موارد سیستم بهداشت درمان مجری اصلی و یا یک طرف اصلی قضیه می باشد وجنس پروژه ها نیز تا حد زیادی مشابه می باشد.

در پایان ، از  آقای دکتر توفیقی بخاطر برگزاری کارکاه و بحثهای مفید وصبر بردباری شان  ، آقای دکتر نجاتی زاده معاونت محترم تحقیقات و فناوری بخاطر باز کردن باب بحث در مورد مدلهای جدید و مدیر اجرایی مرکز تحقیقات قلب وعروق هرمزگان که درتهیه و  نگارش این برنامه همکاری نموده اند کمال تشکر را دارد.

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات قلب و عروق