صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > اولویت های پژوهشی 

بررسی شیوع ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی در جمعیت استان هرمزگان

1-                 بررسی شیوع دیابت در جمعیت استان و شهرستان ها به تفکیک سن و جنس

2-                 بررسی شیوع  استعمال دخانیات و  انواع مواد مخدر در جمعیت استان و شهرستان ها به تفکیک سن و جنس

3-                 بررسی شیوع  اختلال چربی خون در جمعیت استان و شهرستان ها به تفکیک سن و جنس

4-                 بررسی شیوع  چاقی  در جمعیت استان و شهرستان ها به تفکیک سن و جنس

5-                 بررسی شیوع  فشارخون بالا  در جمعیت استان و شهرستان ها به تفکیک سن و جنس

6-                  بررسی میزان کم تحرکی در جمعیت استان و شهرستان ها به تفکیک سن و جنس

بررسی الگوی تغذیه در جمعیت  استان هرمزگان

1-                 بررسی میزان مصرف میوه و سبزی  در شهرستان های استان به تفکیک شهر و روستا

2-                 بررسی میزان مصرف میوه و سبزی  در دانش آموزان مقاطع مختلف

3-                 بررسی میزان مصرف ماهی  در شهرستان های استان به تفکیک شهر و روستا

4-                 بررسی میزان مصرف ماهی  در در دانش آموزان مقاطع مختلف

5-                 بررسی میزان مصرف انواع روغن های مصرفی  در شهرستان های استان به تفکیک شهر و روستا

6-                  بررسی میزان مصرف انواع روغن های مصرفی  در دانش آموزان مقاطع مختلف

7-                 بررسی میزان مصرف فست فود  در شهرستان های استان به تفکیک شهر و روستا

8-                 بررسی میزان مصرف فست فود  در دانش آموزان مقاطع مختلف

9-                 بررسی میزان مصرف نوشابه های گازدار در شهرستان های استان به تفکیک شهر و روستا

10-             بررسی میزان مصرف نوشابه های گازدار در دانش آموزان مقاطع مختلف

11-             بررسی الگوهای مختلف آموزش بهداشت در اصلاح الگوی تغذیه در افراد مختلف جامعه

12-             بررسی الگوهای مختلف آموزش بهداشت در اصلاح الگوی تغذیه در دانش آموزان مقاطع مختلف

 

تعیین الگوی فعالیت های بدنی و ورزش در جمعیت استان

1-                 بررسی میزان فعالیت بدنی و ورزشی در استان و شهرستان های مختلف استان بر اساس سن و جنس

2-                 بررسی تاثیر الگوهای آموزشی بر رفتار ورزشی افراد جامعه بر اساس سن و جنس

3-                 بررسی میزان فعالیت بدنی و ورزشی  در دانش آموزان مقاطع مختلف

4-                 تاثیر الگوهای آموزشی بر رفتار ورزشی در دانش آموزان مقاطع مختلف

5-                 ارزیابی تاثیر فعالیت های بدنی و ورزشی در کنترل بهتر فشارخون

6-                  ارزیابی تاثیر فعالیت های بدنی و ورزشی در کنترل بهتر دیابت

7-                 ارزیابی تاثیر فعالیت های بدنی و ورزشی در کنترل بهتر اختلال چربی

8-                 ارزیابی تاثیر فعالیت های بدنی و ورزشی در کاهش وزن

9-                 ارزیابی تاثیر فعالیت های بدنی و ورزشی با کاهش عوامل التهابی مثل ESR – CRP- سایتوکین ها و آهن و فریتین

10-             بررسی تاثیر ورزش بر افزایش استانه تحمل درد ناشی از ایسکمی قلبی

11-             بررسی تاثیر بازتوانی قلبی بر طول مدت استراحت پس از عمل قلب

12-             بررسی تاثیر بازتوانی قلبی بر طول مدت استراحت پس از آنژیوپلاستی

13-             بررسی تاثیر ورزش بر بهبود برونده قلبی

14-             بررسی تاثیر باز توانی قلبی بر برگشت به کار در بیماران با سکته قلبی

 

دخانیات و مواد مخدر

1-              ارائه الگوهای ترک دخانیات و مواد مخدر پس از تشخیص سکته قلبی در فرد

2-              ارائه الگوهای  ترک دخانیات و مواد مخدر  پس از تشخیص تنگی عروق کرونر در فرد

 

ارزیابی بروز سکته قلبی در استان هرمزگان

1-                 ارزیابی بروز سکته قلبی در شهرستان های استان به تفکیک سن و جنس

2-                 بررسی تاثیر آموزش مراقبت از بیماران قلبی بر درمان بیماران سکته قلبی

3-                 آموزش جامعه و تاثیر آن بر دریافت زودتر خدمات درمانی در سکته قلبی

4-                 ارتقا دریافت خدمات درمانی از طرف اورژانس 115 به بیماران با سکته قلبی

5-                 ارزیابی پیش آگهی در بیماران با سکته قلبی

6-                  بررسی ارتباط عوامل ژنتیکی و سکته های قلبی در جمعیت استان

7-                 بررسی ارتباط عوامل ژنتیکی آترواسکلروز زودرس

8-                 بررسی تاثیر  primary PCI بر پیش آگهی بیماران با سکته قلبی

9-                 مقایسه پیش اگهی در بیماران با سکته قلبی که تحت درمان مدیکال یا آنزیوپلاستی قرار گرفته اند.

10-             ارزیابی پیش آگهی یکساله بیماران سکته قلبی که تحت درمان دارویی هستند

11-             ارزیابی پیش آگهی یکساله بیماران سکته قلبی که تحت آنژیوپلاستی شده اند.

12-             ارزیابی پیش آگهی دو ساله بیماران سکته قلبی که تحت درمان دارویی هستند

13-             ارزیابی پیش آگهی دو ساله بیماران سکته قلبی که تحت آنژیوپلاستی شده اند.

14-             بررسی تاثیر درمان آنژیوپلاستی در بیماران سکته قلبی بر تسریع در ترخیص آنان از بیمارستان

15-             ارزیابی عوامل موثر بر هزینه های درمان در سکته قلبی

16-              ارزیابی مدل های مدیریتی مختلف بر ارائه خدمات در CCU

17-             ارائه مدل های مختلف پیگیری بیماران سکته قلبی در دراز مدت

18-             ارزیابی ثبت بیماران با سکته قلبی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

19-             ارزیابی ثبت بیماران با سکته قلبی در استان هرمزگان

20-             ارزیابی ثبت بیماران با سکته قلبی برای بیماران تحت آنژیوپلاستی

 

ارزیابی روش های تشخیصی جدید و کاربردی در رابطه با بیماری های قلبی و عروقی ( رشته های بیوشیمی ، ایمونولوژی ، ژنتیک

ارائه مدل های ارزیابی پیش آگهی در بیماران با آترواسکلروز قلبی با استفاده از مارکرهای خونی در شاخه های ایمونولوژی بیوشیمی و ژنتیک

بیماری های سایکولوژی و بیماری های قلبی و عروقی

1-                 بررسی تیپ شخصیتی در افراد با سکته قلبی

2-                 بررسی تیپ شخصیتی در افراد فشار خون بالا

3-                 تاثیر بیماری سکته قلبی بر روانپریشانی بیماران

4-                 مداخلات در جهت کاهش مشکلات سایکولوژی پس از سکته قلبی

5-                 مداخلات در جهت کاهش مشکلات سایکولوژی بیماران با نارسایی قلبی

6-                  مداخلات در جهت کاهش مشکلات سایکولوژی بیماران با آریتمی قلبی

7-                 مداخلات در جهت کاهش مشکلات سایکولوژی بیماران بعد از عمل جراحی قلب باز

8-                 مداخلات در جهت کاهش مشکلات سایکولوژی بیماران پس از آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

شیوه زندگی در بیماری های قلبی و عروقی

1-                 تعیین شیوه زندگی در بیماران قلبی و عروقی

2-                 تاثیر اصلاح شیوه زندگی در روند درمان بیماران قلبی و عروقی

 

کیفیت زندگی در بیماران قلبی و عروقی

خودمراقبتی در بیماران قلبی و عروقی

1-                 تعیین میزان خودمراقبتی در بیماران با نارسایی قلبی و ارائه الگو جهت بهبود خودمراقبتی در آنها

2-                 تعیین میزان خودمراقبتی در بیماران با آریتمی قلبی و ارائه الگو جهت بهبود خودمراقبتی در آنها

3-                 تعیین میزان خودمراقبتی در بیماران با سکته قلبی و ارائه الگو جهت بهبود خودمراقبتی در آنها

4-                 تعیین میزان خودمراقبتی در بیماران با فشارخون بالا و ارائه الگو جهت بهبود خودمراقبتی در آنها

5-                 تعیین میزان خودمراقبتی در بیماران با  اختلال چربی خون  و ارائه الگو جهت بهبود خودمراقبتی در آنها

 

بررسی اندکسهای اکوکاردیوگرافیک در بیماری های ایسکمیک ، مادرزادی قلب ، بیماران دریچه  ای و بیماری های میوکارد و پریکارد

نقش و تاثیر طب سنتی در پیشگیری و درمان بیماری های قلبی و عروقی

سواد سلامت در بیماری های قلبی و عروقی

1-     بررسی میزان سواد سلامت در بیماران با نارسایی قلبی و راه کارهای ارتقا آن

2-     بررسی میزان سواد سلامت در بیماران سکته قلبی  و راه کارهای ارتقا آن

3-     بررسی میزان سواد سلامت در بیماران فشارخون بالا و راه کارهای ارتقا آن

4-     بررسی میزان سواد سلامت در بیماران آریتمی قلبی  و راه کارهای ارتقا آن

 

 

احیاء قلبی ریوی

1-     میزان آشنایی افراد مختلف جامعه در مورد  احیا قلبی و راهکارهای ارتقا آن

2-     میزان آشنایی دانش آموزان مقاطع مختلف در مورد احیا، قلبی و راهکارهای ارتقا آن

3-     تاثیر الگوهای مختلف آموزشی جهت آشنایی بیشتر افراد  مختلف جامعه در مورد  احیا قلبی

بررسی نقش ژنهای مرتبط با بیماری های قلبی و عروقی

1-     بررسی نقش ژنها در بیماری فشارخون بالا

2-     بررسی نقش ژنها در بیماری دیابت

3-     بررسی نقش ژنها در بیماری آترواسکلروتیک زودرس

4-     بررسی نقش ژنها در بیماری کاردیومیوپاتی پری پارتوم

بررسی بیماریهای قلبی در زنان باردار

1-     بررسی اختلال دریچه ای در زنان باردار

2-     بررسی کاردیومیوپاتی پری پارتوم در زنان باردار

3-     بررسی بیماری مادرزادی قلبی  در زنان باردار

4-     بررسی پرفشاری ریوی  در زنان باردار

ارائه مطالعات کهورت در بیماران با ایسکمیک قلبی

مطالعات در ارتباط با نارسایی قلبی

1-     بررسی شیوع نارسایی قلبی در استان

2-     بهبود تغذیه در بیماران نارسایی قلبی

3-     پیگیری درمان بیماران از طریق کلینیک های پرستاری

4-     بررسی پیش آگهی در بیماران نارسایی قلبی

5-     ارتقای روش های تشخیصی در بیماران نارسایی قلبی

بررسی نقش بازتوانی در بهبود کیفیت زندگی بیمارن با ایسکمی قلبی ، سکته قلبی ، بعد از آنژیوپلاستی و تالاسمی