صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > اساسنامه 

ماده 1.

به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات پیشگیری از عوامل خطر آفرین قلب و عروق که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود. برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2- اهداف

1.       توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه زیسک فاکتورهای قلبی - عروقی بخصوص فشار خون و دیابت

2.       انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3.       جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

4.       تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه مطالعه در مورد بیماری های قلبی - عروقی

5.       ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین

6.       کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور

7.       همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزش سایر کشور ها، به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- ارکان مرکز 

الف: شورای عالی

ب: رئیس مرکز

 ماده 4- اعضای شورای عالی

·         رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

·         معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی

·         معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی

·         رئیس مرکز

·         سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد زئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه

 ماده 5- وظایف شورای عالی

·         تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

·         تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

·         بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

·         بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

·         تصویب دستورالعمل مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز تحقیقات

·         پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره

مصوبات شورای عالی مرکز بر اساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، دزمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 6

رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

 ماده 7- وظایف رییس مرکز

 رییس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

 ماده 8- اعضای مرکز:

مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

الف) اعضای پیوسته: که اعضای هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب) اعضای وابسته: که اعضای هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند.

 ماده 9- منابع مالی مرکز:

الف) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی (دولتی - غیر دولتی) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 81/2/30 شورای گسترش دانشگاه ها، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده، موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید.

بیانیه رسالت مرکز تحقیقات قلب سالم استان هرمزگان: "پژوهش در راستای ارتقای سلامت قلب و عروق"