صفحه اصلي > چشم انداز مرکز > اعضای مرکز > شورای پژوهشی 

اعضای شورای پژوهشی

CV

پست الکترونیک

رشته دانشگاهی

رتبه علمی

نام و نام خانوادگی

دریافت

Hos_farsh@yahoo.com

آنژیوپلاستی

دانشیار

دکتر حسین فرشیدی

دریافت

Abedi.ahmadnoor@gmail.com

قلب و عروق

استادیار

دکتر احمد نورعبدی

دریافت

marzieh_nikparvar@yahoo.com
قلب و عروق
استادیار
دکتر مرضیه نیک پرور

دریافت

قلب و عروق

استادیار

دکتر عبدالله غریب زاده

دریافت

srajaei@hums.ac.ir

قلب و عروق اطفال

دانشیار

دکتر شاهرخ رجایی

دریافت

azimnejate@yahoo.com

ژنتیک

دانشیار

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

دریافت

nfayyaz@yahoo.com

ریه

استادیار

دکتر نادر فیاضی

دریافت

samimagham@yahoo.com

نفرولوژی

دانشیار

دکتر حمیدرضا سامی مقام

دریافت

Shzare@hums.ac.ir

آمار حیاتی

استاد

دکتر شهرام زارع

دریافت

jahanlu@gmail.com

آموزش بهداشت

دانشیار

دکتر علیرضا شهاب جهانلو

دریافت

teamurp@yahoo.com

آموزش بهداشت

استاد

دکتر تیمور آقاملایی

دریافت

 

جراحی قلب و عروق

استادیار

دکتر حسین منتظر قائم

دریافت

nsoltani@hums.ac.ir

فیزیولوژی

استاد

دکتر نپتون سلطانی

دریافت

hjarineshin@hums.ac.ir

بیهوشی

استادیار

دکتر هاشم جری نشین

دریافت

lhajirassouli@gmail.com

غدد

استادیار

دکتر لادن حاج عبدالرسولی