صفحه اصلي > چشم انداز مرکز > اولویت های پژوهشی 

اولويت هاي پژوهشي مركز

-  بررسي شيوع ريسك فاكتورهای قلبی عروقی در جمعيت استان

- بررسی عوامل خطر بیماری های عروق کرونر در جمعیت استان

- بررسی مداخلات تغذیه ای برای کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی

-  بررسی ريسك بيماري هاي قلبي عروقي در استان هرمزگان

-  بررسی نقش ژنهاي مرتبط با بيماري هاي قلبی و عروقی
-  بررسی  آگاهي و  عملكرد پزشكان عمومي در ارتباط با عوامل خطرآفرين بیماری های قلبي عروقي

- بررسی اثر بخشی الگوهای آموزش بهداشت در کاهش ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی

- بررسی تاثیر آموزش بر بهبود تغذیه مناسب در دانش آموزان مقاطع مختلف

- بررسی تاثیر آموزش در زمینه استعمال دخانیات در دانش آموزان مقاطع مختلف

- بررسی تاثیر آموزش در زمینه کم تحرکی در دانش آموزان مقاطع مختلف

- مقایسه تاثیر شیوه های مختلف آموزشی جهت کاهش ریسک فاکتورهای قلبی عروقی ( فشارخون ، دیابت ، چربی خون، چاقی ، کم تحرکی ، تغذیه )